Beautiful brooches by Krisitina Adams

Krisitina Adams is beadwork artist from Latvia. She makes amazing unusual bead embroidered brooches.

 

ðó÷íàÿ ðàáîòà, handmade, ßðìàðêà Ìàñòåðîâ

 

13

Click to visit Kristina`s gallery

 

1

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2

3

4

5

6

7

 

 

9

 

10

11

12

 

14

 

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

24

25

 

26

27

28

 

29

30

 

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});